سارا جوادی

Sara Javadi

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۲/۳۰

هرج و مرج در مقیاس کیهانی
هرج و مرج در مقیاس کیهانی
۱۳۹۷/۴/۳۰ ساعت ۲۰:۷
گرم و راحت مثل قنداق بچه
گرم و راحت مثل قنداق بچه
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۳
نگران نباش، خوشحال باش!
نگران نباش، خوشحال باش!
۱۳۹۶/۱/۲۳ ساعت ۱۵:۲۷
نوزادها و لک لک ها
نوزادها و لک لک ها
۱۳۹۵/۱۱/۶ ساعت ۲۰:۱۱
در خط مقدم هنر سینما
در خط مقدم هنر سینما
۱۳۹۵/۸/۲۲ ساعت ۱۹:۴۵
پرندگان نه چندان خشمگین
پرندگان نه چندان خشمگین
۱۳۹۵/۸/۴ ساعت ۲۰:۴۷
شلوغ، بی هدف و سردرگم!
شلوغ، بی هدف و سردرگم!
۱۳۹۵/۳/۲۶ ساعت ۲۰:۵۶
فیلمی کاملاً کن لوچی
فیلمی کاملاً کن لوچی
۱۳۹۵/۲/۸ ساعت ۲۰:۵۵