نرجس لاری

Narjes Laari

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۰

- متولد تهران

تحصیلات: دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی (دانشگاه تهران)پیروزی اراده
پیروزی اراده
۱۳۹۶/۲/۱۶ ساعت ۲۰:۵