حسین خلیلی دیدار

Hossein Khalili Didar

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۴/۴/۳۱

- متولد کرج

- تحصیلات: لیسانس روانشناسی و ادبیات نمایشی (دانشگاه تهران)


قانونِ "فرامن"
قانونِ "فرامن"
۱۳۹۴/۵/۲ ساعت ۱:۱