ارتباط با مادر حال حاضر، تنها پل ارتباطی ما و شما رایانامه filmnegah@gmail.com است.

بی صبرانه منتظر شنیدن پیشنهاد ها و انتقادات شما هستیم.